เกี่ยวกับ สคพ บ้านกึ่งวิถีชาย


มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้ กรมประชาสงเคราะห์ (ในขณะนั้น)”จัดทำโครงการสถานสงเคราะห์คนไข้โรงจิตทุเลา”และได้ดำเนินการเมื่อ “วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๑”

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นผลให้สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งชาย ตัดโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี”

เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆที่มีอาการทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ถูกทอดทิ้ง เพื่อเป็นการระบายคนไข้โรคจิตเวช

เพื่อให้การสงเคราะห์ฟื้นฟู ฝึกอบรมคนไข้โรคจิตทุเลาโดยจัดการฝึกอาชีวบำบัด และจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการฟื้นฟูคนไข้โรคจิตทุเลาให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และสามารถกลับสู่ครอบครัวได้ในอนาคต

ให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูปรับสภาพโดยการฝึกอาชีวบำบัดคนไข้โรคจิตทุเลา ให้เป็นไปตามโครงการสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา โดยประสานงานกับโรงพยาบาลทางด้านจิตเวชในการคัดเลือกคนไข้โรคจิตทุเลาเฉพาะเพศชาย มีร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีญาติหรือถูกทอดทิ้ง และไม่พิการเข้ารับการสงเคราะห์และบำบัด ฟื้นฟูในสถานสงเคราะห์

ให้การดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ฟื้นฟูปรับสภาพและการบำบัดรักษาอาการทางจิตต่อเนื่องจากโรงพยาบาล และฝึกอบรมวิชาชีพและงานอาชีวบำบัด รวมทั้งการจัดหางานให้ ผู้รับการสงเคราะห์ทำตามความเหมาะสม

 

การจองเลี้ยงอาหาร/บริจาค

ท่านที่มีจิตเมตตา ต้องการทำบุญให้กับผู้รับบริการคนไข้โรคจิตทุเลา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พวกเขาเหล่านั้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้


1 / 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ข่าวสารทั่วไป
Read More

กิจกรรมของเรา

สถิติผู้รับบริการ


510

สถิติผู้รับบริการ ปี 2563

510

สถิติผู้รับบริการ ปี 2562


495

สถิติผู้รับบริการ ปี 2561

485

สถิติผู้รับบริการ ปี 2560


 
Buy now