เกี่ยวกับเรา

“คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


ประวัติความเป็นมา

ติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้ กรมประชาสงเคราะห์ (ในขณะนั้น)”จัดทำโครงการสถานสงเคราะห์คนไข้โรงจิตทุเลา”และได้ดำเนินการเมื่อ “วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๑” กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ประทานชื่อ “บ้านกึ่งชาย” (Half Way Home) ต่อท้ายสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา ต่อมา พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นผลให้สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งชาย ตัดโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี”Half Way Home For Protection and Development of Mental Disabilities (For Male), Pathum Thani Provence


วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

  • เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆที่มีอาการทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ถูกทอดทิ้ง เพื่อเป็นการระบายคนไข้โรคจิตเวช
  • เพื่อให้การสงเคราะห์ฟื้นฟู ฝึกอบรมคนไข้โรคจิตทุเลาโดยจัดการฝึกอาชีวบำบัด และจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการฟื้นฟูคนไข้โรคจิตทุเลาให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และสามารถกลับสู่ครอบครัวได้ในอนาคต

ภารกิจ

  • ให้บริการด้านปัจจัย ๔
  • ให้การฟื้นฟูทักษะอาชีพ
  • ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • ประสานเครือข่าย และการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
  • ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม แก่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการ (ประเภทที่ ๔ จิตใจพฤติกรรม) เพศชาย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • รับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้ว
  • รับตัวจากหน่วยงานในสังกัด พม.

บุคลากร


ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
 ๑ ข้าราชการ ๕ คน
 ๒ ลูกจ้างประจำ ๙ คน
 ๓ พนักงานราชการ ๒๐ คน
 ๔ จ้างเหมาบริการ ๑๐ คน
รวม ๔๔ คน
Buy now