เกี่ยวกับเรา

“คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1300


หน่วยงานในสังกัด
  • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  • กรมกิจการผู้สูงอายุ
  • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • การเคหะแห่งชาติ
  • สำนักงานธนานุเคราะห์
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1300


หน่วยงานต้นสังกัด
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ 1034 อาคาร 2 ชั้น 6 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0-2659-6443


หน่วยงานต้นสังกัด
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2255-5850-7


หน่วยงานต้นสังกัด
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่ 255 บ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2306-8746


หน่วยงานต้นสังกัด
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ที่อยู่ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2642-4353


หน่วยงานต้นสังกัด
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่อยู่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2354-3388


หน่วยงานต้นสังกัด
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Buy now