ติดต่อเรา

ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110


โทรศัพท์: +66 (0) 2-577-1864

โทรสาร: +66 (0) 2-577-2254

e-mail: noreply@envato.com


หน่วยงานภายใน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)

งานธุรการ/เจ้าหน้าที่

งานการเงินและบัญชี

งานสูทกรรม

งานยานพาหนะและขนส่ง

Buy now