ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


สถิติผู้รับบริการจำนวนผู้เข้ารับบริการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
มีจำนวน 510 คน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

สาเหตุการเข้ารับบริการ
315คน

ครอบครัวไม่พร้อมดูแล

195คน

ขาดผู้อุปการะ/ไม่มีที่อยู่อาศัย

510คน

รวม


อายุผู้เข้ารับบริการ
 
 • อายุ 20 ปี (2 คน)0%
 • 21-30 ปี (37 คน)7%
 • 31-40 ปี (113 คน)22%
 • 41-50 ปี (132 คน)26%
 • 51-60 ปี (145 คน)29%
 • 61-70 ปี (54 คน)10%
 • 71 ปีขึ้นไป (12 คน)2%

การศึกษาของผู้เข้ารับบริการ
 
 • ไม่ได้ศึกษา (54 คน)10%
 • ป.1-ป.6 (205 คน)41%
 • มัธยมต้น (87 คน)17%
 • มัธยมปลาย (55 คน)11%
 • ปวช (26 คน)5%
 • ปวส (10 คน)2%
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (9 คน)1%
 • ไม่มีข้อมูล (49 คน)9%

ระดับการพึ่งพาตนเอง
 
 • ระดับ A (34 คน)6%
 • ระดับ B (333 คน)67%
 • ระดับ C (128 คน)25%

ภูมิลำเนา
 
 • ภาคกลาง (330 คน)66%
 • ภาคเหนือ (20 คน)4%
 • ภาคตะวันออก (42 คน)8%
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (52 คน)10%
 • ภาคตะวันตก (17 คน)3%
 • ภาคใต้ (13 คน)2%
 • ไม่มีข้อมูล (21 คน)4%

หน่วยงานนำส่ง
 
 • โรงพยาบาศรีธัญญา (295 คน)59%
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (96 คน)19%
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (7 คน)1%
 • รพ.จิตเวชอื่น ๆ (2 คน)0%
 • หน่วยงาน (พม.) (83 คน)16%
 • Walk in (6 คน)1%
 • หน่วยงานอื่น ๆ (6 คน)1%
Buy now