ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ถาม - ตอบ คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1ขั้นตอนการรับคนพิการเข้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี มีอย่างไร และมีหลักฐานหรือ เอกสารอะไรบ้าง ?
ขั้นตอนของการรับเข้า
1. ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดของคนพิการ
2. ในกรณีที่คนพิการป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์กับนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลนั้นๆ
3. ในกรณีที่ประสงค์ขอเข้ารับการคุ้มครองด้วยตนเอง สามารถไปติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารที่ใช้ในการเข้ารับการคุ้มครอง
1. ประวัติการเข้ารับการรักษาอาการทางจิต
2. ใบรับรองแพทย์ทางจิต
3. ใบรับรองแพทย์ทางกาย (โรคติดต่อ 5 โรคร้าย)
4. บัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทที่ 4 เท่านั้น
5. บัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หนังสือส่งตัวหรือใบส่งตัว
2การรับคนพิการเข้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จะต้องยกเลิกการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

3รับคนพิการการประเภทไหน อายุเท่าไร ?

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จะรับคนพิการประเภทที 4 (จิตใจและพฤติกรรม) เท่านั้น

และจะรับคนพิการอายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี

4มีกิจกรรมฟื้นฟูอะไรบ้าง ?
1. กิจกรรมฟื้นฟูด้านจิตสังคม/การดูแลตัวเอง
2. กิจกรรมฟื้นฟูทักษะการทำงาน (อาชีวบำบัด)
5มีกระบวนการดูแลเคนพิการแบบใด ?

มีกระบวนการดูการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจแบบองค์รวม โดยมี 6 ด้านหลัก

1. ด้านการดูแลคนพิการ
1.1) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนพิการอธิบายกฎระเบียบ และข้อห้ามในการเข้าพักอาศัยในอาคารนอนคนพิการ
1.2) การดูแลความสะอาดร่างกายคนพิการ เช่น โกนหนวด ตัดผม ตัดเล็บ
1.3) การดูแลคนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การแปรงวัน การอาบน้ำ การรับประทานยา
1.4) รายงานพฤติกรรมของคนพิการที่มีอาการผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีคนพิการในอาคารมีปัญหา ให้แก้ไขปัญหาก่อนถ้าสุดความสามารถ ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้รีบแจ้งทีมสหวิชาชีพ


2. ด้านโภชนาการอาหาร
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ประกอบอาหารให้แก่คนพิการ จำนวน ๓ มื้อ/วัน โดยยึดหลักความสะอาดถูกหลักอนามัย คุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมเสริมอาหารให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ


3. ด้านการ Round ward
งาน Round ward เริ่มขึ้นหลังคนพิการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเสร็จเรียบร้อย โดยมีงานสังคมสงเคราะห์ งานพยาบาล เดินตรวจคนพิการในแต่ละอาคาร เพื่อสอบถามอาการ พฤติกรรมหรืออาการของเจ็บป่วยของคนพิการ เพื่อรายงานให้หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้ปกครอง ทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบทันถ่วงที


4. ด้านงานพยาบาล
งานพยาบาลมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือดูแลคนพิการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย รวมทั้งประเมินอาการ สุขภาพของคนพิการ ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยป้องกันโรค


5. ด้านการฟื้นฟูคนพิการ
จัดกิจกรรมฟื้นฟูต่างๆให้กับคนพิการ ตามแผนการฟื้นฟูทางจิตสังคม/การดูแลตนเอง


6. งานพัฒนาศักยภาพ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่ครอบครัว และสังคม โดยมีการฝึกอาชีวบำบัด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ


6ถ้ามีการเสียชีวิตมีขั้นตอนทำแบบใด ?

ในกรณีที่คนพิการเสียชีวิต
1. ดำเนินการแจ้งญาติให้ทราบ (ในกรณีที่มีญาติ)
2. ดำเนินการแจ้งความ
3. หากเสียชีวิตใน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จะมีการแจ้งมูลนิธิให้มารับศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7รอคิวนานไหม ?

นาน(คะ/ครับ)

เนื่องจาก สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานเดียวที่รับคนพิการ ประเภทที่ 4 (จิตใจและพฤติกรรม) เรารับมาตั้งแต่วันแรกดูแลจนกระทั้งคนพิการเสียชีวิต และในกรณีคนพิการที่มีญาติไม่สามารถส่งกลับบ้านได้เนื่องจากญาติไม่พร้อมดูแลเราก็ดูแลคนคนพิการเสียชีวิต


Buy now