ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


สาระน่ารู้

Suspendisse nec egestas ac, rhoncus dolor nonummy gravida. Donec at metus. Integer mi vitae convallis aliquam id, semper facilisis nec, arcu. Etiam tincidunt sed, luctus congue, lacus scelerisque eu, dapibus risus sit amet nibh. Fusce convallis eu, eleifend in, augue.

13/10/2018

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามพระ ราชบัญญัติระเบียบบร […]
13/10/2018

ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตามพระ ราชบัญญัติระเบียบบร […]
28/09/2018

นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามพระ ราชบัญญัติระเบียบบร […]

Buy now