ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
“คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


กิจกรรมของเรา

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ ภายนอก และภายใน สคพ.กึ่งวถีชาย

Buy now