ประกาศกรมส่งเสริม

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
13/10/2018
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
13/10/2018

ประกาศกรมส่งเสริม

ตามพระ ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 20 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและรับผิดชอบในการ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มาตรา 21 กำหนดให้ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ ราชการ ตลอดจนกำกับการทำงานของส่วนราชการ ในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ประจำในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักว่าบุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์และ การพัฒนาสังคมและยั่งยืน คือ การพัฒนาคนทุกกลุ่มให้เป็นทุนทางสังคม เพื่อจะได้ร่วมมือ กันนำพาสังคมให้พึ่ง พาตนเองได้ มีความสมานฉันท์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก จึงได้กำหนด นโยบาย ดังนี้

  1. นโยบายการพัฒนาสังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักใน การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือ พัฒนา แก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม มีตัวชี้วัด การพัฒนาสังคม และประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตือนภัยทางสังคม และเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. นโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สร้างโอกาส ในการมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรได้มาตรฐานเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชน มีสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคตามโครงการบ้านเอื้ออาทรและร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน แออัดใน เมืองตามโครงการ บ้านมั่นคง
  3. นโยบายการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  4. นโยบายการพัฒนาศักยภาพทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ เน้นการทำงานเชิงรุก เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็น เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ กล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นผู้นำของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง เป็นกลไกของภาครัฐในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน พื้นที่ เพื่อการแก้ไขได้ตรงกับปัญหาความต้องการที่แท้จริง
  5. นโยบายการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบ ปัญหาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม
  6. นโยบายการคุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการตามสิทธิด้านต่าง ๆ ตามกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เช่น บริการทางการแพทย์ การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง เป็นต้น
  7. นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีความชัดเจน ในทิศทางและตัวชี้วัดผลความสำเร็จ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การชี้สถานการณ์ทาง สังคม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายร่วมกัน โดยมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการ ทำงาน ลดขั้นตอน การให้บริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เร่งรัดการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และปรับทัศนคติเพื่อรองรับการทำงานของกระทรวงฯ โดยการทำงานของ ข้าราชการต้องปรับแนวคิดในการให้บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ คาดว่านโยบายดังกล่าวนี้ ทำให้การบริหารราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายรัฐบาล อันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป และประชาชนดำรง ชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยตลอดไป

Comments are closed.

Buy now