บริการของเรา

การให้บริการเว็บไซต์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


ร้องทุกข์ ร้องเรียน


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ตำแหน่ง หรือ ชื่อหน่วยรับตรวจ หรือสถานที่ที่มีการกระทำผิดและช่วงเวลาหรือพฤติการณ์การกระทำผิด และ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

Buy now