บริการของเรา


การให้บริการเว็บไซต์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


แบบสอบถาม


คำชี้แจง
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี หรือ สคพ.บ้านกึ่งวิถีชาย มีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก www.halfwayhomeformen.org เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้น

1.) สถานภาพของผู้ใช้บริการ
ประชาชนทั่วไปบุคลากร สคพ.บ้านกึ่งวิถีชาย

2.) เพศ
ชายหญิง

3.) อายุ
ประชาชนทั่วไปต่ำกว่า 21 ปี21-30 ปี31-40 ปี41-50 ปี51-60 ปีมากกว่า 60 ปี

4.) ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก

5.) อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาพนักงานบริษัทข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวเกษตรกรรับจ้างแม่บ้านอื่นๆ

6.) การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.halfwayhomeformen.org บ่อยมากเพียงใด
เป็นครั้งแรกนานๆครั้งบ่อยๆเป็นประจำ

7.) หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกี่ยวกับ สคพ.บ้านกึ่งวิถีชายโครงการ/กิจกรรมสื่อเผยแพร่จองเลี้ยงอาหาร/บริจาคข่าวสารอื่นๆ
ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ สคพ.บ้านกึ่งวิถีชาย

โปรดระบุความพึงพอใจต่อ การใช้บริการเว็บไซต์ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร

1.) ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

2.) การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

3.) ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

4.) ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

5.) ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

6.) ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

7.) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

8.) ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด


ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ www.halfwayhomeformen.org

9.) หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

10.) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

11.) ความเหมาะสมของสีที่ใช้
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

12.) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

13.) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

14.) รูปแบบการแสดงผลผ่านมือถือ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด


ความพึงพอใจโดยภาพรวม

15.) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ www.halfwayhomeformen.org
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี นำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ www.halfwayhomeformen.org เพื่อสนองตอบตรงความต้องการของท่านมากที่สุด (โปรดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ไม่มีถูกหรือผิด)Buy now