บริการของเรา

การให้บริการเว็บไซต์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

 

การรับบริจาคฯ เงิน


ของ สคพ.กึ่งวิถีชาย

ร่วมบริจาคเงิน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับบริการ

0-2577-1864


ท่านที่มีจิตเมตตา ต้องการบริจาคเงินให้กับผู้รับบริการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พวกเขาเหล่านั้น โดยวิธีดังนี้
  • บริจาคเงินเข้าบัญชี " สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี (เงินบริจาคทั่วไปและเงินรับฝากอื่น) "
    ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิตนครนายก คลอง 4
    เลขที่บัญชี 148-6-01313-9
  • หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่เบอร์ 0-2577-1864 ต่อ 10)
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี (เงินบริจาคทั่วไปและเงินรับฝากอื่น)


รายชื่อผู้บริจาค


ของมูลนิธิ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-นามสกุล
บริจาค
27 สิงหาคม 2561 คุณสุปวีณย์ มหาบุญพิทักษ์6,000
23 สิงหาคม 2561 คุณนลิน อินทร์ปรุง15,204
20 สิงหาคม 2561 คุณนลิน จันทร์ปรุง13,200
20 สิงหาคม 2561 บริษัท ทริปเปิ้ลวายาเทรดดิ้ง จำกัด69,000
19 สิงหาคม 2561 ม.ล.สุชาดา เกษมสันต์20,250
18 สิงหาคม 2561 คุณธัญดา ปั่นพลาย21,400
15 สิงหาคม 2561 คุณเอกชัย เจริญโรจน์มงคล10,000
15 สิงหาคม 2561 คุณสุพจน์ กองแก้ว3,500
15 สิงหาคม 2561 นาวาอากาศตรีหญิงจิรภิญญา แก้วก่ำ5,400
12 สิงหาคม 2561 ทีมจิตอาสาตัดผมฟรี58,000
10 สิงหาคม 2561 คุณพิชชานันท์ ผาสุข28,850
5 สิงหาคม 2561คุณประมวล นนทะชัย15,000
2 สิงหาคม 2561คุณจิรัชยา เข็มศิริ1,500
1 สิงหาคม 2561 ครอบครัวระย้าแก้ว15,000
1 สิงหาคม 2561 คุณจิรัชยา เข็มศิริ5,570

Buy now