บริการของเรา

การให้บริการเว็บไซต์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


งานบริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์


ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

 

ประเภทของผู้รับบริการ

เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชที่จิตแพทย์ลงความเห็นว่ามีอาการป่วยทางจิตและได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ อันเนื่องจากสาเหตุบางประการ หรือญาติทอดทิ้ง


การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล สามารถ ติดต่อได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์ ของโรงพยาบาลศรีธัญญาและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา , ศูนย์ประชาบดี หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในส่วนภูมิภาค สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่ หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด หรือโรงพยาบาลจิตเวชที่ใกล้ที่สุด


คุณสมบัติผู้เข้ารับการสงเคราะห์

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี เพศชาย
 • มีความสมัครใจ
 • ไม่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน
 • ต้องไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และระหว่างการสอบสวนของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีอาญา
 • เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ไม่มีญาติหรือครอบครัวดูแลอุปการะ
 • เป็นผู้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
 • ต้องเป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยและความเห็นจากแพทย์ว่าป่วยทางจิต

หลักฐานการเข้ารับการสงเคราะห์

 • ใบรับรองแพทย์ทางจิตเวช และทางกาย
 • มีความสมัครใจสำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยและญาติที่พามา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
 • บัตรคนพิการ
 • ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวช

โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

สำหรับผู้ที่โรงพยาบาลส่งตัวให้แนบประวัติ ใบรับรองแพทย์ พร้อมเอกสารสิทธิ์ ประกอบการพิจารณาก่อนรับตัวเข้าสถานสงเคราะห์ เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชที่จิตแพทย์ลงความเห็นว่ามีอาการป่วยทางจิตและได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ อันเนื่องจากสาเหตุบางประการ หรือญาติทอดทิ้ง


ปัญหาและอุปสรรค


ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


ปัญหาในการปรับสภาพ

คนไข้โรคจิต ทำให้หายเป็นปกติได้ยาก เพียงแต่อาการทุเลาแล้วกลับมากำเริบอีก อาการทางจิตที่เป็นมานานและเรื้อรังนั้น ทำให้ยากต่อการบำบัดรักษาและปรับสภาพให้ดีเหมือนเดิม

ปัญหาด้านสังคม

เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์ คนไข้โรคจิตทุเลามีปัญหาในการปรับสภาพและกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ยาก งบประมาณที่สถานสงเคราะห์ได้รับเป็นเพียงค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ผู้รับบริการยังมีความต้องการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ขนม อาหารว่าง การร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก และที่สำคัญที่สุดคือ กำลังใจ
Buy now